Disclaimer

Gebruik van het logo van Port Rangers

Het havenprogramma Port Rangers heeft één logo, dat bestaat uit een rond beeldmerk (rood) en het woordmerk ('Port Rangers Rotterdam') met midden een gestileerd scheepje met golfjes. Deze onderdelen worden altijd in combinatie met elkaar afgebeeld. Gebruik van het logo is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de projectleiding havenprogramma Port Rangers. Voor het verkrijgen van toestemming kunt u contact opnemen met het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam [zie contact]

Gebruik van logo’s en foto’s op de website

Het is niet toegestaan om de op de website portrangers.nl gepubliceerde foto’s, eigen beeldmerk of logo’s van partners te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van projectleiding Port Rangers, met uitzondering van het daarvoor bedoelde lesmaterialen en nieuwsberichten en sharing/delen van content via Social Media op onze webpagina’s waar die mogelijkheid wordt geboden.

 Disclaimer

De informatie op portrangers.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam [EIC].  Het EIC besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van portrangers.nl. Toch kan het EIC niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. Het EIC geeft via deze website informatie over producten en diensten die door het Rotterdamse haven- en industrieel complex, de gemeente Rotterdam en het EIC worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Het EIC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het (ononderbroken) functioneren van deze website.

Juistheid en volledigheid

Het EIC, zijn bestuurders en directeur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via portrangers.nl verkregen informatie.

Externe links

Op verschillende plaatsen op portrangers.nl bieden wij automatische koppelingen (links) aan naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door het EIC worden onderhouden zijn ter informatie en gebruiksgemak van de bezoeker. Het EIC is uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt. Toch kan het EIC niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door het EIC worden onderhouden af. Verwijzing op de site naar producten of diensten zijn geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.